چگونه آرد و شیر را به طور تناوبی به مخلوط کیک اضافه کنیم؟